Inrikespolitik

Spanien är en konstitutionell monarki och parlamentarisk demokrati. Val hålls vart fjärde år. Parlamentet har två kamrar: deputeradekammaren och senaten. Landet är indelat i 17 autonoma regioner, med varierande grad av självbestämmande och egna regionala parlament och regeringar.

Spanien är en konstitutionell monarki och parlamentarisk demokrati. Val hålls vart fjärde år. Parlamentet har två kamrar: deputeradekammaren och senaten. Landet är indelat i 17 autonoma regioner, med varierande grad av självbestämmande och egna regionala parlament och regeringar. I mars 2008 hölls parlamentsval i Spanien som gav förnyat förtroende för socialistpartiet Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Utrikes- och säkerhetspolitik

Som en allt större deltagare i multinationella krishanteringsoperationer lägger Spanien vikt både vid det europeiska militära kapacitetsuppbyggandet och krishanteringsförmågan å den ena sidan, och sina band till USA och den transatlantiska länken å den andra.

EU:s säkerhetspolitiska verksamhet bör enligt spanskt synsätt utgöra ett komplement – inte konkurrent – till NATO och inte innebära en dubblering av alliansens strukturer.

Skriv en kommentar eller tipsa oss om något